شامل 6 ترم مکالمه پیشرفته می باشد و در این دوره ها کتاب های Passages(1,2) تدریس می شود.