تقویم ترم

شروع ثبت نام

17 شهریور

شروع کلاس ها

برادران:4 مهر
خواهران:5 مهر

پایان کلاس ها

برادران:11 آبان
خواهران:10 آبان

شروع ثبت نام

7 مرداد

شروع کلاس ها

برادران:22 مرداد
خواهران:21 مرداد

پایان کلاس ها

برادران:26 شهریور
خواهران:27 شهریور

درخواست مشاوره