• گروه سنی: مقطع دیپلم و بالاتر.
  • تبصره : فراگیران نوجوان که سطوح مربوطه را در مؤسسه به اتمام رسانده‌اند، مجاز هستند وارد سیستم بزرگسالان شوند.

    کتاب آموزشی: Touchstone

    طول دوره آموزشی: 15 ترم