نوجوانان (ADC)

  • گروه سنی: سوم ابتدایی تا دیپلم
  • کتاب آموزشی:Family&Friends - First Friends
  • این دوره های آموزشی شامل 2 دوره (6 ترم و 14 ترم) جمعا 20 ترم است .